Hvorfor Center for Æstetik?

CfÆ forstår æstetik (aisthesis) som et filosofisk begreb, der har med skabelse af kulturelle fællesskaber at gøre, dvs. kulturbærende og kulturfyldte ”rum”, som vi skaber og tildeler værdier og indhold, og som udspringer af ideologisk fællesskab. Det kunne være stemninger i undervisningslokalet, på undervisningsinstitutionen; de givne kulturelle udtryk på institutionen, hvordan vi møder hinanden i forskellige sfærer, hvordan vi mødes, og hvilke forestillinger vi har om et meningsfyldt indhold etc.

Æstetik er forbundet til sansning – ikke i snæver forstand til ”kunst”, ”det skønne”, ”det gode” og lign., – men i bred forstand til menneskets sensibilitet overfor fænomener; ting og hændelser i verden. Fænomener er betydningsbærende elementer, der sansemæssigt forbinder mennesket til sin omverden. CfÆ ønsker at skabe rum for disse former for æstetisk erfaring og undersøge samme.

CfÆ beskæftiger sig dermed med menneskelig erkendelse: Hvordan vi oplever det, vi møder. Hvordan noget kan være subjektivt og samtidig fællesmenneskeligt. Hvordan verden ”tager sig ud”. Hvordan betydning og i sidste ende mening dannes.

Vi ønsker således at undersøge og styrke æstetiske fællesskaber, idealer og værdier, der udspringer af mødets mulighed og dialektisk udveksling, og som giver os en forståelse af at vi er en del af noget større. En erfaring af fællesskab i mangfoldigheden.

 • Hvad er mening?
 • Hvad er betydning?
 • Hvad er bevidsthed?
 • Hvad er sammenhængen mellem uddannelse og dannelse?
 • Hvad er kvalitet?
 • Hvad er ”det gode liv”?
 • Hvordan tager verden (eksistentiel) form?
 • Hvordan tager mening form i den menneskelige eksistens?
 • Hvordan hænger sensitivitet og erkendelse sammen?
 • Hvad er pædagogik?
 • Hvad er lykke?